Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

19.06.2018

На 19.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Доверие-обединен холдинг“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с продажбата на 419 970 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Доверие-обединен холдинг“ АД в капитала на дружеството от 14,05% става 0,00%.

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни