Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

10.07.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че в “ХИДРОИЗОМАТ” АД е постъпило търгово предложение от “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ” АД към акционерите на ” ХИДРОИЗОМАТ” АД за закупуване на 279 870 (двеста седемдесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични, с право на глас акции от капитала на “ХИДРОИЗОМАТ” АД.

Информация относно търговия предложител

Търговият предложител е „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД („Предложителя“), акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 121683066, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. “Лъчезар Станчев” No 5, офис-сграда А, ет. 7, тел.: :+359 2 984 56 11, факс: :+359 2 984 56 63, е-mail: doverie@doverie.bg.

Предметът на дейност на Предложителя е: пpидoбивaнe, упpaвлeниe, oцeнкa и пpoдaжбa нa пaтeнти, oтcтьпвaнe нa лицeнзии зa изпoлзвaнe нa пaтeнти нa дpужecтвa, в кoитo xoлдингoвoтo дpужecтвo учacтвa, финaнcиpaнe нa дpужecтвa, в кoитo xoлдингoвoтo дpужecтвo учacтвa, пpoизвoдcтвo и тьpгoвия в cтpaнaтa и чужбинa cьc cтoки и уcлуги, включитeлнo cьc cуpoвини, пpeжди, плaтoвe и издeлия oт тяx, извьpшвaнe нa пocpeдничecкa и инжeнepингoвa дeйнocт, пpoeктиpaнe и cтpoитeлcтвo, упpaвлeниe нa нeдвижимa coбcтвeнocт, нaучнo-тexничecкa, тexнoлoгичнa и пaтeнтнa инфopмaция, инвecтитopcки и нeзaвиcим cтpoитeлeн кoнтpoл, кaктo и paзвивaнe нa вcякa дpугa дeйнocт, кoятo нe e зaбpaнeнa cьc зaкoн.

Брой акции с право на глас, които Предложителят не притежава и иска да придобие

Предложителят притежава пряко общо 2 709 570 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции от капитала на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, и представляващи 90,64 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите му. Акциите, които са обект на търговото предложение, са всички останали акции на дружеството, а именно 279 870 бр. обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции на дружеството. Всички акции на Дружеството са от един клас и имат ISIN код BG11HISOBT19. Търгуват се Българска фондова борса – София АД, Основен пазар, Сегмент Акции Standard.

Предложителят „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в “ХИДРОИЗОМАТ” АД по цена на една акция в размер на 1.335 лв.

Предложена цена

Цената, предложена от Предложителя е в размер на 1.335 лв. и е справедливата цена на акция съгласно оценъчните методи по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор относно изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (Наредба № 41)

Резюме на обосновката на цената

Съгласно изискванията на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предложената цена е най-високата от:

Среднопретеглената пазарна цена за последните 6 месеца преди регистрация на търговото предложение.1.243 лв.
Най-високата цена за една акция, заплатена от Предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал.2 от ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на Предложението.1.250 лв.
Справедливата цена на акция, изчислена съгласно оценъчни методи по чл. 5 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор.1.335 лв.

Справедливата цена на акция съгласно чл. 5 от Наредба № 41 на Комисията за финансов надзор е получена както следва:

Използван методПолучена цена (лв.)Тегло на метода
Метод на дисконтираните парични потоци1.20170%
Метод на нетната стойност на активите1.64930%
Среднопретеглена цена по двата метода (лв.)1.335

Методът на пазарните множители на сходни дружества е неприложим и не е използван при оценка на справедливата стойност на акциите, поради невъзможност да бъдат идентифицирани други публично търгувани компании на БФБ – София, които да са достатъчно сравними с оценяваното дружество с оглед на инвестиционните, оперативните и рисковите им характеристики.

При оценка на справедливата стойност на акциите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД не е използвана цената на затваряне към датата на оценката, тъй като акциите на Дружеството не са обект на активна търговия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41.

Обосновката на цената е с дата 6 юли 2018 г. и е със срок на валидност до крайния срок за приемане на Предложението.

Данни за търговията с акции на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД за предходните 6 месеца може да бъде обобщена както следва:

Период 05.01.2018 – 05.07.2018
Брой търговски сесии на БФБ – София за последните 6 месеца преди датата на обосновката122
Брой търговски сесии, на БФБ – София, в които е имало сделки с акции на „Хидроизомат“ АД за последните 6 месеца преди датата на обосновката29
Брой сделки с акции на дружеството за периода41
Минимална цена на сделка за периода1.070 лв.
Максимална цена на сделка за периода1.310 лв.
Средно-претеглена цена за периода1.243 лв.
Цена на затваряне към 5 юли 2018 г.1.250 лв.

Информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружеството – обект на търговото предложение

„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД възнамерява да запази непроменен собствения си предмет на дейност и предмета на дейност на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД като положи усилия да развие основните дейности, в които дружеството е специализирано – проектиране и изграждане на хидро- и топлоизолационни системи на всички видове плоски и скатни покриви, основи на сгради, пътища, мостове, тунели и резервоари; цялостно изграждане на жилищни, офис/търговски и промишлени сгради; извършване на всички видове довършителни и ремонтни работи на жилищни и промишлени сгради; изпълнение на зелени тераси и използваеми покриви; производство на битумни хидро-изолационни мембрани. Основната стратегия на Предложителя е затвърждаване и разширяване на пазарните позиции на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, чрез изграждане и поддържане на стабилни връзки със съществуващите и нови клиенти, както поддържане на високо качество на предоставяните услуги. Във фокуса на стратегията за развитие на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД ще бъде и стабилизиране на финансовите резултати и преодоляване на натрупаните загуби не само с помощта на увеличение на приходите от сключени нови договори, но и чрез оптимизация на разходната структура и подобряване на процесите на управление в предприятието.

Плановете на Предложителя включват и отписване на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор и прекратяване на търговията с негови акции на БФБ – София АД. Не се предвиждат промени в състава на управителните органи на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД и “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ” АД във връзка с отправеното търгово предложение. Не се предвиждат и промени в персонала и условията по трудовите договори на служителите на двете дружества.

По отношение на двете дружества не се предвижда и разпределение на дивиденти. Евентуалният положителен финансов резултат за „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ-ДОВЕРИЕ“ АД ще бъде използван за реинвестиции в основната му дейност. Бъдещият положителен финансов резултат на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД ще подпомогне инвестиционно и оперативно текущата дейност на дружеството.

Не се очаква търговото предложение да окаже въздействие върху служителите на двете дружества, тъй като не се предвиждат промени в условията на трудовите договори и числения състав на персонала, нито ще бъде променено мястото на дейност на дружествата.

„ХИДРОИЗОМАТ“ АД има добре поддържана материално-техническа база, така че крупни капитални инвестиции в купуване на машини и съоръжения не се очакват. Основните направления за развитие и инвестиции ще бъдат насочени към подобряване на ефективността и конкурентоспособността на предприятието.

Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД и „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение във в. „24 часа“.

Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по търговото предложение.

В изпълнение на чл. 151, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „Хидроизомат“ АД е предоставил полученото търгово предложение на своите служители чрез поставяне на съобщение на видно и достъпно място в офиса на дружеството в гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. Лъчезар Станчев № 5, офис-сграда Б, ет. 4., в което съобщение е посочено мястото, където служителите могат да се запознаят с търговото предложение и свързаните с него документи.

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни