За нас

ХИДРОИЗОМАТ АД е строително-инвестиционна компания, основана през 1962 г. Адресът на управление е в гр. София, район Изгрев, ж.к. „Дианабад”, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, СБТ, сграда Б, ет. 4. Дружеството е регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 121732517 и е собственост на една от най-големите холдингови структури в България – „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД (www.doverie.bg). Според списанията Forbes и Капитал холдингът заема челни позиции в класациите за най-успешни и печеливши публични дружества в страната.

ХИДРОИЗОМАТ АД е със сериозни традиции в строителния бранш. Промишлено строителство, ремонти на жилища, топло и хидроизолиране, и саниране на сгради са част от дейността на дружеството през годините. Компанията е изпълнител и по значителен брой обществени поръчки по Европейски програми.

В последните години ръководството на дружеството взе решение за утвърждаване на ХИДРОИЗОМАТ АД като строително-инвестиционно дружество, работещо в две основни направления – изграждане, ремонт и реновиране на търговски (бизнес) обекти на територията на цялата страна, и строителство на многофамилни жилищни сгради в гр. София. С ясна цел и модернизирана визия за развитието на компанията, със създаден конкурентен екип от специалисти и със следване на традиционните за нас принципи за работа, успяваме да привличаме все повече клиенти, които приемаме като част от семейството на ХИДРОИЗОМАТ АД.

БИЗНЕС ОБЕКТИТЕ

Спечелили сме доверието на фирми, които както нас, поставят качеството на изпълнението като свой основен приоритет. Доверяват ни се възложители, които имат обосновано високи критерии и очакват от нас винаги най-доброто в най-разумен срок.

Виждане. Мисъл. Детайл. Качество. Това даваме на своите клиенти и печелим най-важното – тяхното доверие за в бъдеще. Във всеки обект влагаме креативност, разумни решения и високо качество, които гарантират на клиентите ни спокойствието, че обектът им няма да има нужда от последващ ремонт. При реализиране на проектите, ние от ХИДРОИЗОМАТ АД градим бъдещето.

ЖИЛИЩНИТЕ ОБЕКТИ

Мотото ни е „Нека нашият проект, бъде Ваша сбъдната мечта“. Представете си следното, изключително комуникативна локация, проучена до най-малкия детайл от екип юристи и технически лица. Локация, избрана в съответствие с идеята ни да се подсигури всичко нужно, което да направи ежедневието Ви възможно най-улеснено. Локация, възможно най-близка до училища, детски градини, хипермаркети, паркове и места за отдих, и най-важното до удобен градски подземен и надземен транспорт. …

Впоследствие, работа на креативни архитекти и проектанти, които сътворятват мечтания дом чрез архитектурен проект – произведение на изкуството. Проект, от който лъха уют само при поглед към 3D визуализацията му. Когато вече проектът е одобрен и сме сигурни, че ще бъде с най-високото ниво на безопасност, започваме строителството при спазване на всички нормативни изисквания. Първо, поставяме солидната основа, доизграждаме с възможно най-качествени материали (да, точно така, имаме предвид висококачествени изолации, дограма, ВиК, мазилки и въобще всичко от под до таван) и така до изграждане на „здравата крепост“, която ще се превърне във Вашия нов, уютен, изпълнен с топлина дом, очакващ да посрещне най-незабравимите Ви семейни мигове или просто Вашата най-печеливша инвестиция. Сграда, изградена до най-малкия детайл, с луксозни общи части, удобен паркинг, зелени площи и едно ново начало, което Ви очаква. Заповядайте! Елате и вземете ключът от новия си дом от ХИДРОИЗОМАТ АД.

Именно следвайки своите принципи ХИДРОИЗОМАТ АД успява да се утвърди като лидер в сферата на строителството. А като говорим за репутация – попитайте нашите клиенти.

СЕРТИФИКАТИ

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на ХИДРОИЗОМАТ АД официално декларира своята ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на всички заинтересовани страни.

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

Политиката на управление НА „ХИДРОИЗОМАТ“ АД
е насочена към качествено изпълнение на СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИнФРАСТРУКТУРА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИте СТРАНИ, ПРИ ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За осъществяването на тази политика, ръководството насочва усилията си в следните направления:

 • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качество на изпълняваните дейности: строителство и ремонт на обществени, жилищни и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура и изпълнение на инфраструктурни обекти;
 • Спазване на сроковете и всички други условия по договорите и поръчките на клиентите;
 • Повишаване на техническото равнище на оборудването и технологиите;
 • Осигуряване висока възвращаемост на инвестициите;
 • Оптимално използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси за удовлетворяване изискванията на Клиентите и заинтересованите страни;
 • Постоянно намаляване на разходите от разхищението на суровини/материали;
 • Изпълнение на действащото законодателство за опазване на околната среда;
 • Ефективно управление на значимите аспекти на околната среда чрез планиране и системен контрол;
 • Предоставяне и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, съгласно изискванията на действащото законодателство;
 • Ефективно управление на риска при работа чрез въвеждане на дейности по системен контрол на условията на труд;
 • Изпълнение на всички други, документирано приети изисквания по управление на околната среда и осигуряване на управлението на ЗБР;
 • Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
 • ХИДРОИЗОМАТ АД да се утвърди като предпочитан партньор на вътрешния пазар, а в бъдеще и на външния пазар.

За реализиране на тези цели в ХИДРОИЗОМАТ АД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Като Изпълнителен директор на ХИДРОИЗОМАТ АД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни