Акции и акционери

„Хидроизомат“ АД е публично акционерно дружество по смисъла за Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството е вписано с Решение от 19.11.1991г. по ф.д. 23429/1991 на Софийски градски съд за неопределен срок и е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 27.05.2008г.

Към 31.01.2018г. „Хидроизомат“ АД е с регистриран капитал в размер на  2 989 440 лева, разпределен в 2 989 440 броя безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка. Акциите се търгуват свободно на „Българска фондова борса-София“ АД с борсов код 4HI.

Към 31.12.2017г. акционерната структура на дружеството изглежда по следния начин:

  31.12.2017 BGN ‘000
Акционерен капитал ( BGN’000) 2989
Брой акции (номинал 1 лев) 2989
Общ брой на регистрираните акционери 316
в т.ч. юридически лица 21
          физически лица 295
Брой акции, притежавани от юридически лица 2825
% на участие на юридически лица 94.50%
Брой акции, притежавани от физическите лица 165
% на участие на физически  лица 5.52%

Големите акционери в дружеството са следните:

Акционери, притежаващи акции над 5% % участие в капитала
„ИНДУСТИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД, ЕИК 121683066 93.31%

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни