Новини

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 28.11.2018

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда Б, ет. 4, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание...

виж повече

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

Във връзка с приключилото на 08.10.2018 г. търгово предложение в Хидроизомат АД е постъпило уведомление от Индустриален холдинг-доверие АД, с което последното информира, че 20 акционера, притежаващи общо 79 966 акции от капитала на ХИДРОИЗОМАТ АД, са приели търговото...

виж повече

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изкупуване на акциите в „Хидроизомат“

“Индустриален холдинг-доверие” АД като акционер, притежаващ 90,64 % от капитала на "ХИДРОИЗОМАТ" АД, на основание чл. 149, ал. 6, предл. второ и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на акции на "ХИДРОИЗОМАТ" АД. Търговото предложение е...

виж повече

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

„На 21.08.2018 г. в "Хидроизомат" АД е постъпило коригирано търгово предложение от "Индустриален холдинг-доверие" АД към акционерите на "Хидроизомат" АД за закупуване на 279 870 броя акции от капитала на дружеството. Съществените условия на търговото предложение...

виж повече

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни