Новини

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

На 19.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 419 370 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален...

виж повече

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

На 15.06.2018 в „Хидроизомат“ АД е постъпило уведомление от „Индустриален холдинг-доверие“ АД за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с покупката на 433 154 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, с което делът на „Индустриален...

виж повече

Покана за редовно общо събрание на акционерите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД на 21.06.2018г.

Съветът на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 19, представлявано от АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – изпълнителен директор, на основание...

виж повече

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

„Хидроизомат“ АД уведомява, че на 15.09.2016г. е подписан договор за за продажба на 109 594 поименни налични акции от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД ЕИК 124000515 на „Индустриален Холдинг Доверие“ АД, представляващи 0,34% от капитала на дружеството....

виж повече

Запознайте се с услугите ни

Разгледайте проектите ни